شركت شهركهاي صنعتي تهران ... مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی تهران مطرح کرد:
آدرس: محور تهران-گرمسار بعد از پاسگاه شريف آباد باند شمالي جاده در فاصله 45 كيلومتري شهر ...
شركت شهركهاي صنعتي تهران ... مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی تهران مطرح کرد: