شركت شهركهاي صنعتي تهران ... مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران خبر داد:
آدرس: محور تهران-گرمسار بعد از پاسگاه شريف آباد باند شمالي جاده در فاصله 45 كيلومتري شهر ...
شركت شهركهاي صنعتي تهران ... مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران خبر داد:
آدرس: محور تهران-گرمسار بعد از پاسگاه شريف آباد باند شمالي جاده در فاصله 45 كيلومتري شهر ...