کنتور هوشمند آب و برق ترکیبی است از یک کنتور دیجیتال برق ، یک کنتور حجمی آب و مجموعه مدیریت ...
وب سایت روزنامه همشهری ... خلیج‌ فارس حیدر العبادی حاضر نشد با فشار آمریکا از ایران فاصله ...