English_Word Farsi_Word; Sexagesimal : شصت‌ تايي‌، شصت‌ تا، شصتم‌، دوره‌ شصت‌ ساله‌. Sexdecillion
English_Word Farsi_Word; b & s gauge: الکترونيک : اندازه براون - شارپ سيم : b - y signal b - y: الکترونيک : پيام ...
English_Word Farsi_Word; Sexagesimal : شصت‌ تايي‌، شصت‌ تا، شصتم‌، دوره‌ شصت‌ ساله‌. Sexdecillion
English_Word Farsi_Word; b & s gauge: الکترونيک : اندازه براون - شارپ سيم : b - y signal b - y: الکترونيک : پيام ...