یاقوت سرخ یا به اختصار یاقوت نوع سرخ‌رنگ کوراندوم است که بعد از الماس سخت‌ترین کانی‌ها ...
یاقوت کبود; کلیات; رده: از انواع کانی: فرمول: اکسید آلومینیوم Al 2 O 3: ویژگی‌ها; رنگ: همهٔ رنگ ...
صبر وشکیبایی اساس تربیت است. ... مقدمه. یکی از چالش های اساسی فرا روی جوامع کنونی مسائل مربوط ...
تو نیستی که ببینی ... ... بگذار اگر این بار سر از خاک برآرم. بر شانه‌ی تنهایی خود سر بگذارم
اصل انگشتر همیشه همان نگین سوار بر ركاب است بعضی از انگشترها حلقه ازدواج هستند و بعضی از ...
یاقوت سرخ یا به اختصار یاقوت نوع سرخ‌رنگ کوراندوم است که بعد از الماس سخت‌ترین کانی‌ها ...
یاقوت کبود; کلیات; رده: از انواع کانی: فرمول: اکسید آلومینیوم Al 2 O 3: ویژگی‌ها; رنگ: همهٔ رنگ ...
صبر وشکیبایی اساس تربیت است. ... مقدمه. یکی از چالش های اساسی فرا روی جوامع کنونی مسائل مربوط ...
تو نیستی که ببینی ... ... بگذار اگر این بار سر از خاک برآرم. بر شانه‌ی تنهایی خود سر بگذارم
اصل انگشتر همیشه همان نگین سوار بر ركاب است بعضی از انگشترها حلقه ازدواج هستند و بعضی از ...