شمس الحق نوشته: سرکار خانم پریچهر که قطعاً وجه تسمیه نامتان هم راست است و مبارک است :
خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴ در رباعیات خیام » این بحر وجود آمده بیرون ز نهفت