جواهرده رامسر مقصد بسیاری از گردشگران شمال کشور است. این روستا دارای طبیعتی مثال زدنی و آب و ...
گویش محلی مردم... استان البرز به دلیل مهاجرت بالای خود همواره زادگاه انواع اقوام بوده و نقطه ...
جواهرده رامسر مقصد بسیاری از گردشگران شمال کشور است. این روستا دارای طبیعتی مثال زدنی و آب و ...
گویش محلی مردم... استان البرز به دلیل مهاجرت بالای خود همواره زادگاه انواع اقوام بوده و نقطه ...