ورود زنان ممنوع!!! - اجتماعی ... مرحله دوم دراین حالت آن است که زن یک پای خود را بر روی شانه مرد ...
تقدیم ؛ بمبارزان راه سعادت خوشبختی وترقی مردم افغانستان !! افغانهاوجامعه مدرن
علم پزشکی از بین رفته بود، بقراط آن را یافت. مرده بود، جالینوس زنده اش کرد. کور بود و حنین چشم ...