وی به شدت از عملکرد سیمای استان بخاطر منحصر کردن آثار تاریخی استان در قلعه فلک الافلاک ...