نژادپرستی (Racism) تفکر برتر دانستن یک نژاد بر نژاد(های) دیگر است. در کتاب « فرهنگ سیاسی » داریوش ...