نامه کردمیهن: اگر حسن روحانی نمی‌خواست؛ نمی‌شد از چند ... اگر حسن روحانی نمی‌خواست؛ از ...
از حسن کردمیهن که سال ها برای امنیت این کشور همه هستیِ خود را به روی دست گرفته است و امروز با ...
... اگر روحانی نمی خواست ... اگر روحانی نمی خواست، نمی شد. ... از حسن کردمیهن که هفت ماه است ...
نامه کردمیهن: اگر حسن روحانی نمی‌خواست؛ نمی‌شد از چند کیلومتری به ... یدک می کشد به حسن ...
-از حسن کردمیهن، که تهمت ... که اگر حسن روحانی نمی‌خواست؛ از چندکیلومتری به سفارت نمی‌شد ...
... حسن کردمیهن از ... روحانی نمی‌خواست؛ از چند کیلومتری به سفارت نمی‌شد نزدیک شد. کردمیهن ...
... اگر روحانی ... مجلس، هم از حسن روحانی خواست در ... شد که شماری از اصلاح ...
... مهدی کروبی در نامه‌ای به حسن روحانی از وی ... شد که اگر ... خفه نمی شود.” اگر در ...