ماده‌باوری و مادی‌گرایی. برای هردوی این واژه‌ها در زبان انگلیسی یک معادل وجود دارد: materialism ...
رفتارگرایی; طبیعت‌گرایی زیست‌شناختی; دوگانه‌انگاری; ماده‌باوری حذف‌گرا; ماده‌باوری ...
ماده‌باوری و مادی‌گرایی. برای هردوی این واژه‌ها در زبان انگلیسی یک معادل وجود دارد: materialism ...
رفتارگرایی; طبیعت‌گرایی زیست‌شناختی; دوگانه‌انگاری; ماده‌باوری حذف‌گرا; ماده‌باوری ...