در سایت مردمان زیبا آمده است كه كمتر از یكی از هشت مرد یا به عبارتی 12 درصد و كمتر از سه تا از 20 ...
در سایت مردمان زیبا آمده است كه كمتر از یكی از هشت مرد یا به عبارتی 12 درصد و كمتر از سه تا از 20 ...
مسلمان شدن بلوم، جنجالی در آلمان به راه انداخته است . بلوم 24 ساله، فوتبالسیت مشهور آلمانی ...