کلمات کليدي : چرا نماز بخوانيم؟،نماز خالصانه،وقت نماز،وقت نماز واجب،نماز خواندن،زمان نماز ...
کلمات کليدي : چادر مشکي،چادر سياه،چادر مشکي رنگ،چرا خانم ها بايد چادر بپوشند،چرا زن ها چادر ...
در این میان نازدانه سکینه دختر حسین آمد جلو و گفت: پدر! آیا تو هم تن به مرگ دادی؟ چون دیده است ...
کلمات کليدي : چرا نماز بخوانيم؟،نماز خالصانه،وقت نماز،وقت نماز واجب،نماز خواندن،زمان نماز ...
کلمات کليدي : چادر مشکي،چادر سياه،چادر مشکي رنگ،چرا خانم ها بايد چادر بپوشند،چرا زن ها چادر ...
در این میان نازدانه سکینه دختر حسین آمد جلو و گفت: پدر! آیا تو هم تن به مرگ دادی؟ چون دیده است ...