آنچه می خوانید، اشعاری موضوعی در زمینه «سخن و سخنوری » و جایگاه آن در زبان شعر و ادبیات ...
"غزل" در لغت به معنی "حدیث عاشقی" است. در قرن ششم که قصیده در حال زوال بود "غزل" پا گرفت و در قرن ...
سلام. حافظ شیرازی: ای پادشه خوبان داد از غم تنهای ی. دل بی تو به جان آمد وقت است که بازآیی
اولین مدرسه عشق که تأســـیس شده . درس عشق علی و فاطمه تدریس شده. گـل ادم چـو سـرشـتن به کاه از ...