مدیر عامل: محمدرضا مديري: اعضای هیئت مدیره: شرکت سرمايه گذاري دانايان پارس, شرکت نقش گستر ...
نماد معاملاتی: اخزا7: بازار: اوراق با درآمد ثابت : گروه صنعت: اوراق تامین مالی: زیر گروه صنعت
1: شرکت توسعه سرمایه گذاری آرین توسکا: وآتوس: 1393/02/01: نقل و انتقال توافقی : 2 : شرکت صنایع بسته ...
مدیر عامل: محمدرضا مديري: اعضای هیئت مدیره: شرکت سرمايه گذاري دانايان پارس, شرکت نقش گستر ...
نماد معاملاتی: اخزا7: بازار: اوراق با درآمد ثابت : گروه صنعت: اوراق تامین مالی: زیر گروه صنعت
1: شرکت توسعه سرمایه گذاری آرین توسکا: وآتوس: 1393/02/01: نقل و انتقال توافقی : 2 : شرکت صنایع بسته ...