مدیر عامل: محمدرضا مديري: اعضای هیئت مدیره: شرکت سرمايه گذاري دانايان پارس, شرکت نقش گستر ...
نماد معاملاتی: اخزا7: بازار: اوراق با درآمد ثابت : گروه صنعت: اوراق تامین مالی: زیر گروه صنعت
مدیر عامل: محمدرضا مديري: اعضای هیئت مدیره: شرکت سرمايه گذاري دانايان پارس, شرکت نقش گستر ...
نماد معاملاتی: اخزا7: بازار: اوراق با درآمد ثابت : گروه صنعت: اوراق تامین مالی: زیر گروه صنعت