مدیر عامل: محمدرضا مديري: اعضای هیئت مدیره: شرکت سرمايه گذاري دانايان پارس, شرکت نقش گستر ...
مدیر عامل: گيتي سيف‌الهي مقدم: اعضای هیئت مدیره: شاهرخ بيات, منصور حداد, محمدرضا انصاري ...
1: شرکت توسعه سرمایه گذاری آرین توسکا: وآتوس: 1393/02/01: نقل و انتقال توافقی : 2 : شرکت صنایع بسته ...
مدیر عامل: محمدرضا مديري: اعضای هیئت مدیره: شرکت سرمايه گذاري دانايان پارس, شرکت نقش گستر ...
مدیر عامل: گيتي سيف‌الهي مقدم: اعضای هیئت مدیره: شاهرخ بيات, منصور حداد, محمدرضا انصاري ...
1: شرکت توسعه سرمایه گذاری آرین توسکا: وآتوس: 1393/02/01: نقل و انتقال توافقی : 2 : شرکت صنایع بسته ...