کمی بعد از مرگ گندفر، قندهار و پنجاب به دست یک سلسله از طایفهٔ یوئه‌چی افتاد که آنها را از ...
ایرانیان فارسی‌زبان; کل جمعیت; ۸۵ تا ۱۱۰ میلیون: مناطق با جمعیت قابل توجه ایران ۴۹٬۳۱۲ ...
کمی بعد از مرگ گندفر، قندهار و پنجاب به دست یک سلسله از طایفهٔ یوئه‌چی افتاد که آنها را از ...