سنا طرح تمدید ده ساله قانون تحریم‌های ... ساله تحریم‌های ایران را ... سنا طرح تمدید تحریم های ...
... رأی مخالف طرح تمدید 10 ساله قانون تحریم‌های ایران را ... سنا هم طرح تمدید ده ساله قانون ...
... و تمدید تحریم های ایران را ... قانون تحریم های ایران را ... سنا طرح تمدید تحریم های ...
... قاطع به تمدید ده ساله قانون تحریم‌های ایران ... سنا طرح تمدید «قانون تحریم‌های ایران» را ...
... ده ساله قانون تحریم های ... قانون تحریم های علیه ایران را ... تمدید قانون تحریم‌های ...