استان / نام محصول زنده میانگین ساعت; حداقل حداکثر; آذربايجان شرقي: 44,000: 46,000: 45,000: 09:38 ...