بنابر اعتقاد شیعیانِ دوازده‌امامی، محمد بن الحسن العسکری معروف به حجت بن الحسن فرزند حسن ...
جن در لغت به معني پنهان و پوشيده است و تمام مشتقات اين واژه نيز بر استتار، پنهاني و پوشيدگي ...
بنابر اعتقاد شیعیانِ دوازده‌امامی، محمد بن الحسن العسکری معروف به حجت بن الحسن فرزند حسن ...
قرن اول قرن دوم. صالح بن طریف (۱۷۵ هـ / ۷۹۱ م) ابوالعباس سفاح; عبد الله بن معاویه; محمد حنفیه