اطلاعیه: افتضاح ایمیل جعلی - مهدی سامع: آخرین شماره های نشریه نبرد خلق ..... نبردخلق شماره ...
Marxist organization dedicated to the overthrow of the Islamic Republic regime. Member group of the National Council of Resistance of Iran.
www.iran-nabard.com. دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵ - ۹ ژانویه ۲۰۱۷. فراسوی خبر... یکشنبه ۱۹ دی. آرایش امنیتی باند ...