اهدای خودرو به مدال آوران المپيک ، مراسم اهدای خودرو به مدال آوران المپيک ، کیانوش رستمی ...