انقلاب ۱۳۵۷ ایران در ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ هجری خورشیدی (۱۱ فوریه ۱۹۷۹) با مشارکت طبقات مختلف ...
اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری ...
انقلاب ۱۳۵۷ ایران در ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ هجری خورشیدی (۱۱ فوریه ۱۹۷۹) با مشارکت طبقات مختلف ...
اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری ...