انقلاب ۱۳۵۷ ایران در (۱۱/۲۲ معادل ۱۱ فوریه) سال ۱۳۵۷ هجری خورشیدی با مشارکت طبقات مختلف مردم ...
انقلاب ۱۳۵۷ ایران در (۱۱/۲۲ معادل ۱۱ فوریه) سال ۱۳۵۷ هجری خورشیدی با مشارکت طبقات مختلف مردم ...
اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری ...