آقای واعظی چنانچه از هم اکنون نگران نتیجه‌ی انتخابات هستند شایسته می‌نماید به جای سیاسی ...