اطلاعيه. اعطاي جايزه‌هاي تحصيلي به دانشجويان برتر استان قم. بنياد ملّي نخبگان در راستای ...
سرهنگ آزادی فرمانده نیروی انتظامی استان طی حضور در دفتر ریاست دانشگاه زنجان از همکاری این ...