یوسفی، سحر، عزمی رضا و زاهدی، مرتضی، "Brain tissue segmentation in MR images based on a hybrid of MRF and social algorithms"، Medical ...
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی گرایش تحصیلی: الکترونیک دانشگاه محل فارغ التحصیلی: Surrey University
نام: زهرا نام خانوادگی: احمدی افزادی محل خدمت: مرکز فریمان بخش / رشته: الهیات و علوم انسانی ...
کارگاه آموزشی امناء اموال دانشگاه پیام نور استان فارس. کارگاه آموزشی امناء اموال و انبار ...
Oct 01, 2007 · امیدوارم لذت ببرید!!!!! چرا داریوش از شکایت خود نسبت به زنی که بصورتش اسید پاشیده بود ...
یوسفی، سحر، عزمی رضا و زاهدی، مرتضی، "Brain tissue segmentation in MR images based on a hybrid of MRF and social algorithms"، Medical ...
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی گرایش تحصیلی: الکترونیک دانشگاه محل فارغ التحصیلی: Surrey University
نام: زهرا نام خانوادگی: احمدی افزادی محل خدمت: مرکز فریمان بخش / رشته: الهیات و علوم انسانی ...
کارگاه آموزشی امناء اموال دانشگاه پیام نور استان فارس. کارگاه آموزشی امناء اموال و انبار ...
Oct 01, 2007 · امیدوارم لذت ببرید!!!!! چرا داریوش از شکایت خود نسبت به زنی که بصورتش اسید پاشیده بود ...