دبی دوباره در حال توسعه یافتن است و این بار نیز قرار است ساختمان های جدیدی روی آب های این شهر ...