آثارکشف شده در تخت جمشید، وضعیت مناسبی ندارد/ برای نجات آثار کشف شده، بوستان پردیس راه ...