درصد واحدهای صنعتی از بین کلیه ... صنعتي استان زنجان عمده ترین ... خصوصی فعال هستند.
زنجان-معاون شرکت شهرک های صنعتی استان زنجان گفت: در حال حاضر ۸۵ درصد واحدهای تولیدی در شهرک ...