سفارش امام کاظم(ع) به یکی از یاران يونس بن عبدالرّحمان - كه يكى از ياران صديق و از وكلاى امام ...
یاران امام موسی کاظم(ع) تعداد یاران، اصحاب و راویان امام موسى کاظم(ع) بسیار است، به نامهای ...
وقتی پسرش مأمون علت این احترام را ازاو پرسید، هارون پاسخ داد که کاظم، امام و ... اصحاب و یاران ...
10سال آغازین امامت امام کاظم ... درجه اصحاب اجماع نمی‌رسند اما از یاران مشهور امام به‌شمار ...