92 درصد یارانه کشاورزی به "نان" اختصاص یافت. درحالی لایحه بودجه سال آینده امروز تقدیم مجلس شد ...
... یارانه نقدی گام اول قانون هدفمندسازی یارانه‌ها اختصاص دهد، نرخ یارانه نان در سال 92 ...
برای تثبت شماره حساب و تایید آن باید به سایت رفاهی مراجعه فرمایید http refahiir سخنگوی طرح تحول ...