۱ ـ معارف گیاهی، ۷ مجلد، حسین میر حیدر ۲ ـ گیاهان دارویی، ۵ مجلد، دکتر علی زرگری ۳ ـ گیاهان ...
آنقوزه; آنغوزه، Ferula assa-foetida: طبقه‌بندی علمی; فرمانرو: گیاه: راسته: کرفس‌سانان: تیره: چتریان
یکی از مهم ترین موارد رنگرزی با رنگ های طبیعی رنگرزی پشم با مواد مازوجی است ، اهمیت این ...
۱ ـ معارف گیاهی، ۷ مجلد، حسین میر حیدر ۲ ـ گیاهان دارویی، ۵ مجلد، دکتر علی زرگری ۳ ـ گیاهان ...
آنقوزه; آنغوزه، Ferula assa-foetida: طبقه‌بندی علمی; فرمانرو: گیاه: راسته: کرفس‌سانان: تیره: چتریان
یکی از مهم ترین موارد رنگرزی با رنگ های طبیعی رنگرزی پشم با مواد مازوجی است ، اهمیت این ...