۱ ـ معارف گیاهی، ۷ مجلد، حسین میر حیدر ۲ ـ گیاهان دارویی، ۵ مجلد، دکتر علی زرگری ۳ ـ گیاهان ...
چوچاق یا زولنگ از جمله گیاهان دارویی با پتاسیل های ناشناخته است که رو به فراموشی است این ...
گیاهان دارویی محمد صدیقی - درمان هرنوع بیماری با طب سنتی و قدیمی
۱ ـ معارف گیاهی، ۷ مجلد، حسین میر حیدر ۲ ـ گیاهان دارویی، ۵ مجلد، دکتر علی زرگری ۳ ـ گیاهان ...
جعفری; برگ و گل گیاه جعفری: طبقه‌بندی علمی; فرمانرو: گیاه (طبقه‌بندی‌نشده): گیاهان گلدار
چوچاق یا زولنگ از جمله گیاهان دارویی با پتاسیل های ناشناخته است که رو به فراموشی است این ...