بعضی از موجودات زنده خصوصاً گیاهان, طیف وسیعی از ترکیباتی موسوم به متابولیت­های ثانویه را ...
مقالات کشاورزی ، سموم کشاورزی ، آفات و بیماری ها ، علف های هرز ، گیاهان ... توالی ثانویه ...
گیاهان غالب ... در مناطقی که قبلا در آنها اجتماع زیستی وجود داشته، نمونه‌های توالی ثانویه ...
توالی ثانویه ... توالی در مناطق جنگلی عبارت از جایگزینی گیاهان کوچک به وسیله گیاهان بزرگ ...
‫گیاهان‬ ‫در‬ ‫ژنوم‬ ‫یابی‬ ‫توالی‬ ‫نباتات‬ ‫اصالح‬ ‫در‬ ‫کاربرد‬ ‫و‬ ‫یابی ...