توالی ثانویه. در مناطقی که توالی اولیه به صورت کامل یا نزدیک ... دما بر روی گیاهان و جانوارن ...
بعضی از موجودات زنده خصوصاً گیاهان, طیف وسیعی از ترکیباتی موسوم به متابولیت­های ثانویه را ...
متابولیتهای ثانویه از بیوسنتز متابولیتهای اولیه ... خانواده های خاصی از سلسله گیاهان تولید ...
توالی ثانویه ... اگر گیاهان و حیوانات موجود در اکوسیستم از نظر مدت زمان رشد ، حجم و وزن بدن ...
توالی ثانویه تهاجم گیاهان به سرزمینی است که قبلاً دارای ... سرعت توالی ثانویه خیلی بیشتر از ...
مقالات کشاورزی ، سموم کشاورزی ، آفات و بیماری ها ، علف های هرز ، گیاهان ... توالی ثانویه : ...
گیاهان غالب ممکن است یک ساله ، چند ... توالی گیاهی ... وجود داشته، نمونه‌های توالی ثانویه ...
این ترکیبات غالباً نقش مهمی را در سیستم دفاعی گیاهان در ... از آنجا که متابولیتهای ثانویه ...
گیاهان دارویی - بررسی اثر تنش خشكی بر رشد، عملكرد و متابولیت های ثانویه گیاهان دارویی ...
گیاهان غالب ... در مناطقی که قبلا در آنها اجتماع زیستی وجود داشته، نمونه‌های توالی ثانویه ...
توالی ثانویه ... توالی در مناطق جنگلی عبارت از جایگزینی گیاهان کوچک به وسیله گیاهان بزرگ ...
بعضی از موجودات زنده خصوصاً گیاهان، طیف وسیعی ... مهندسی تولید متابولیت­های ثانویه در گیاهان
گیاهان غالب ممکن است یک ساله ، چند ... توالی گیاهی ... وجود داشته، نمونه‌های توالی ثانویه ...
... نشان می دهد که این منطقه تدریجاً توسط گیاهان یکساله ... یا توالی ... ثانویه غالباً ...
1 - گروههای عملکردی گیاهی (PFT s) شاخصی برای بررسی توالی ثانویه مرتع پس از آتش سوزی (چکیده)
بعضی از موجودات زنده خصوصاً گیاهان، طیف وسیعی از ترکیباتی موسوم به متابولیت­های ثانویه را ...
مقاله بیوتکنولوژی و تولید متابولیت های ثانویه از گیاهان دارویی, در همایش منطقه ای غذا و ...
در سالهای اخیر اکولوژیست ها گیاهان را بر اساس صفات ... شاخصی برای بررسی توالی ثانویه مرتع ...
متابوليت هاي ثانويه گياهي، تركيباتي آلي هستند كه مستقيما در رشد، نمو يا توليد مثل گياه دخيل ...
انجمن مهندسی تولیدات گیاهان دارویی ... (توالی ) وتحولات ... مصرف کنندگان ثانویه انسان گوشتخوار ...