جامعه; فرهنگ و ... های خارجی به ویژه هندی در انبارهای... را نسبت به خطر توزیع برنج های آلوده در ...
... آب برنج دارای خواص مفید زیادی برای پوست است و ... گوشت و برنج آلوده در جامعه ... نشده . ۷: سفره ...
... برنج های آلوده و تولید سوسیس و کالباس های غیر بهداشتی تبعات نامطلوبی را در جامعه ... نشده ...