فیلم آموزش تصویری پرورش گوسفند پرواربندی یکی از روشهای اساسی برای جلو گیری از کاهش تولیدات ...
فیلم آموزش تصویری پرورش گوسفند پرواربندی یکی از روشهای اساسی برای جلو گیری از کاهش تولیدات ...
مشخصات یک گوسفندپشمی (جمعه 18 اردیبهشت 1394 09:14) در شناسایی یک گوسفند پشمی باید بدن کشیده و کم ...
دامداری و دامپروری,دامداری و دامپروری,شمس آموز. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغنني بحلالك ...
ایجاد پوستر ٠رشته مرگ در ٠توشاپ ... یک پوستر ØªØ±Ø³Ù†Ø ...