فیلم کوتاهی را که در زیر مشاهده می فرمایید، کارگاه ساختمانی ای را نشان می دهد که پس از تخریب ...
همه ساله در شهرها چندین دیواره در اثر گودبرداری غیر اصولی که به منظور احداث ... ـ نامناسب ...
پس از گودبرداری مصالح نامناسب، باید از محل کارگاه خارج و با نظر دستگاه نظارت در محل‌های ...
/ قرارداد بدون مناقصه با شرکتهای وابسته به نیروی انتظامی، گودبرداری نامناسب. دوشنبه, ...
تصاویر و فیلم ها -> خاک برداری و گودبرداری لیست مطالب سایت ... بر اثر گودبرداری نامناسب .