گمرك سابقه‌اي ... به عمل آمده مي‌توان گفت گمرك سازماني است مالي و اقتصادي كه از دير زمان در ...
هر كالايي كه بعنوان صادرات به گمرك اظهار ميشود , صرف ... (ممكن است به زبان دير نيز تنظيم ...
تعريف گمرك ... به عمل آمده مي‌توان گفت گمرك سازماني است مالي و اقتصادي كه از دير زمان در ...
حقوقي و قضائي تعريف قاچاق : در اصطلاح گمرك و سايردستگاههاي وصولي دولت ، منظور از قاچاق ...
دانستنيهاي گمرك ... به عمل آمده مي‌توان گفت گمرك سازماني است مالي و اقتصادي كه از دير زمان ...