مرکز گزینش و استخدام فرماندهی انتظامی تهران بزرگ به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود ...
10- تبریز- انتهای خیابان ارتش – دفتر استخدام تیپ 121. تلفن: 35420630 – 041 11- تهران – میدان حر- خیابان ...