تعبیر خواب :: ... حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن گاز گرفتن درخواب بر سه وجه است. اول: مضرت.
تعبیر خواب سگ وحشی و حمله سگ دشمن است . اگر سگ به شما حمله ور شد و شما را گاز گرفت در رویارویی ...
(((اگر در تعبیرستان مطلبی پیدا نکردی بپرس))) اگر مطلبی در مورد گاز گرفتن آن جانور یافت نشد ...
تعبیر خواب سگ از جمله سیاه یا حمله سگ و گاز گرفتن یا اینکه سگ مرده یا سگ سیاه و زرد و قهوه ای و ...
با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی ... ديدن گاز گرفتن درخواب بر سه وجه است ...
تعبیر خواب گاز گرفتن تعبیر خواب گاز گرفتن محمدبن سيرين: اگر كسي درخواب بيند كه يكي او را به قهر
براساس تعبیر خواب فروید ... 20ـ اگر سگ هاری در خواب شما را گاز بگیرد ، علامت آن است كه یكی از ...