... نفت به بهارستان رفت و در ... وارد عمل شد. زنگنه در ادامه به ... مردم؛ در انتظار وعده ...