بدیهی است که هر جریان سیاسی با حضور در قدرت سیاسی کارکردهای مربوط بـه اداره امـور در مسائل ...
جمعیت شهرنشین ایران در سدهٔ اخیر رشد چشم‌گیری داشته‌است. در نخستین سرشماری رسمی ایران که ...