حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران ... مجلس ایران در جلسه یکشنب ۲۹ ... مان از این مسیر، کوچکترین ...
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و برنده انتخابات دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، در نطق ...
وی از سال ۹۰ تاکنون دبیرکل و عضو هیات مدیره انجمن چشم پزشکی ایران است و ... روحانی هنوز ...
حسن روحانی (10) ... اسامی استان های ایران, بزرگترین و کوچکترین استان ایران, آخرین آمار چمعیت ...
درخواست گوترش از روحانی برای ... اجازه نخواهیم داد کوچکترین ... ایران پاسخ کوبنده‌ای ...