مردم استان 3.8 میلیون نفری آذربایجان شرقی در شهرها و روستاها امروز نیز همانند سال های قبل در ...
بر اساس آنچه در بین مردم ایلام شایع شده و دهان به دهان نقل می شود؛ حین عملیات راهسازی در محور ...