2-بهترین زمان برای انجام ... معمولا در مدت زمان بسیار کوتاه ... هم سونوگرافی تشخیص بارداری ...