واحد انفورماتیک کمیته پژوهشی دانشکده پزشکی اصفهان، در راستای افزایش و بهبود فعالیت ها ...
بدینوسیله به اطلاع می رساند کمیته پژوهش های دانشجویان دانشکده پزشکی ... دانشکده پزشکی اصفهان;