دپارتمان واردات دریایی-اروپا و آمریکا سرکار خانم امینه حسینی تلفن: ۱۱۳-۱۱۲ ۴۲۰۳۴ ۲۱ ۹۸+
آدرسها / شرکتها / مشاغل - دلتا - کشتیرانی. Vista News Hub. ... • صبا دریا ( حمل و نقل دریایی (كشتیرانی) )
سورشجان،سعيد خدابخشي، گروه نرم افزار نويسی، موسسه آموزش کشتیرانی دریای دورموزش دريانوردي ...