کلیپ کشته شدن شاهزاده مصطفی در حریم سلطان این صحنه یکی از ناراحت کننده ترین صحنه های سریال ...
بعد کشته شدن ابراهیم توسط سلیمتن ... از این قرار بود که خدیجه سلطان خرم رو دوزدیده بود و ...
یکی از رویدادهای مهم آن دوره، ماجرای پناهنده شدن پسر سلطان ... پس از کشته شدن ... +1 #12 خدیجه ...