همسر: عایشه سلطان رومیسا سلطان: فرزند(ها) شاهزاده محمد شاهزاده هورخان شاهزاده احمد
بازیگر نقش شاهزاده مهمت، گوربی ایلری در سریال حریم سلطان و گل اونات هنرپیشه ی نقش اقبال در ...