خط میخی سومری را بیش‌تر پژوهشگران نخستین گونهٔ خط در غرب ... همچنین چندین بار در یک کتیبه از ...
نمونه‌های زیادی از متون و کتیبه‌های تاریخی که روی مجسمه‌ها ... سومری زبانی پیوندی است ...
خط میخی سومری را بیش‌تر پژوهشگران نخستین گونهٔ خط در غرب ... همچنین چندین بار در یک کتیبه از ...
- کتابخانه تاریخ ما، به کوشش اِنی کاظمی راه اندازی شده است و توانسته است طی 9 سال، 3400 کتاب ...
انواع خطوطی که در ایران باستان مورد استفاده قرار می گرفت عبارتند از: خط میخی، خط سومری، خط ...
الواح سومری has 6 ratings and 2 reviews. Ahmad said: From the tablets of sumer, Samuel Noah Kramer عنوان: الواح سومری؛ نویسنده ...
زبان سومری هرگز بسیار فراتر از مرزهای ... واژه سومری دوب dub که معنی کتیبه و سنگ نوشته را ...