خط میخی سومری را بیش‌تر پژوهشگران نخستین ... در خطوط ایلامی نو که در کتیبه بیستون و کتیبه ...
از گونه‌های خط میخی می‌توان به میخی پارسی باستان، سومری، اکدی ... این خط برای نوشتن کتیبه ...
... جالب در تصاویر سومری شی شبیه ... هایی که در کتیبه هایی سومری بودند و بعدا وارد ...
برخی از نام های نامنامه ی پادشاهان در کتیبه های گلی و الواح ... بهشت سومری "دیلمون" که باغی ...
الف: در کتیبه های سومری عموماً برای مفهوم سرزمین ، و محل وشهر از کلمات kur, kal, ...
نخستین کتیبه های این نوع خط ... میخی سومری را غالب پژوهشگران نخستین گونه ی خط در غرب آسیا می ...
زبان سومری هرگز بسیار فراتر از مرزهای ... واژه سومری دوب dub که معنی کتیبه و سنگ نوشته را ...
کتیبه های مربوط به خط میخی و سومری و خطوط علوم باستانی قدیم رو مشاهده می کنین که در آنها ...
کتیبه های مربوط به خط میخی و سومری و خطوط علوم باستانی قدیم رو مشاهده می کنین که در آنها ...
در اینجا با هدف آشنائی پارسی زبان پانل یا پرده صلح سومری را ترجمه و تالیف نموده ام و تقدیم ...
به موازات این اقدامات ، تحقیقات زبان شناسی و خط شناسی بر روی کتیبه ... شد سومری هستند و ...
... - عربستان قدیم- تأثیر بین‌النهرین در مصر در آن هنگام كه از بلاد سومری ... اکتشاف کتیبه ...
یعنی آسان*ترین قدمی که در راه یاد گرفتن زبان فارسی باستان و خواندن کتیبه*های هخامنشی برمی ...
الواح سومری has 6 ratings and 2 reviews. Ahmad said: From the tablets of sumer, Samuel Noah Kramer عنوان: الواح سومری؛ نویسنده ...
مازقامئت -=- آذری لرین ائیله نجه هؤرونو - واژه های ترکی در قرآن و کتیبه های ترکی در عربستان و ...
در افسانه های سومری. در کتیبه های سومری از سیاره ای به نام نیبیرو بسیار بحث شده است.