سپاه ایران سپاه جاویدان پیش از داریوش ایران سپاه منظمی نداشت و ارتش آن بصورت افراد غیر حرفه ...
بعد از یك سال و نیم كه این كتاب ها را بالاو پایین كردم، متوجه شدم هرکس، هر طور كه خواسته ...