جزوه آینه ها درس فیزیک. 24 شهریور 1396. مکمل کتاب درسی زیست سال دوم ، فصلهای 1 تا 3. 24 شهریور 1396
کمک به دانش پژوهان جوان برای ارتقاء سطح علمی شان و آماده سازی آنها برای قبولی در المپیاد ...
از اونجایی که المپیاد زیست با ’خلأ‘ کتاب روبه‌رو هست و کتابای المپیاد محوری که چاپ شدن ...
ایجاد فضایی برای ارائه ایده ها و تجربیات افراد موفق و برجسته کشور، می تواند تأثیر بسزایی در ...
نام مؤلف: مهندس بهمن بازرگانی. چاپ: سی و دوم 1396. نمی دونیم واژه هایی مثل الکتروفیل، نوکلئوفیل ...
این سایت به دستور فیلترینگ مسدود شده است و فقط با دستور فیلترینگ باز میشود. برای فعال شدن ...
کتاب "خودنبوغ‌شناسی" یک دانش-مهارت جدید را ارائه می‌کند. دانشی که ما را به شناخت توانایی ...