کاکتوس مخصوصا نمونه ی برگ پهن و تیغ دارش تنها گیاهیست که تشعشعات و نویز های گوشی های همراه و ...
همچنین برخی از انواع کاکتوس ... قسمت ماسه+یک قسمت خاک برگ ، مخلوط یک قسمت ماسه+یک قسمت ...