در کوتاه مدت، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، اثر خود را در کاهش قیمت نفت نشان خواهد داد و ...
در اوایل 1974 کشورهای نفت خیز عرب به ... ها و کاهش های شدید قیمت نفت غالبأ ... آینده قیمت ...
... آینده به مجلس می ... قیمت نفت سبک عرب خود در بازار آسیا را برای ماه اوت 20 سنت کاهش داده و به 45 ...