در سال 92 پذیرش در رشته های علوم پزشکی بیش از 7 هزار نفر بود که با کاهشی 1500 نفری امسال ظرفیت ...
به گزارش خبرنگار مهر، در سال گذشته و کنکور ۹۲ برای رشته پزشکی ۴۷۰۰ ظرفیت در دانشگاه های ...